Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i realizacji zamówień przez firmę Ursa Maior Sp. z o.o., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000394985, NIP 689-12-32-300, REGON 180761021, z siedzibą w Michniowcu 37, 38-710 Czarna Górna, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem sklep.ursamaior.pl.
 2. Formularz zamówień na stronie sklep.ursamaior.pl obsługiwany jest przez konto bankowe w Banku Handlowym S.A. nr rachunku: 64 1030 0019 0109 8530 0038 6971.
 3. Sprzedający to Ursa Maior Sp. z o.o. Sprzedający jest podmiotem branżowym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U.2002 Nr 147, poz. 1231, z poźn. zm.), zlokalizowanym przy Centrum Ursa Maior, Uherce Mineralne 122A, 38-623 Uherce Mineralne, gdzie przyjmowane są i realizowane zamówienia objęte niniejszym regulaminem. Oprócz sprzedaży wyrobów alkoholowych Sprzedający oferuje również inne wyroby regionalne.
 4. Pełne i aktualne dane kontaktowe Sprzedającego dostępne są na stronie sklep.ursamaior.pl/kontakt.
 5. Kupującym w przypadku zamówienia wyrobów zawierających alkohol może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca towary za pośrednictwem strony sklep.ursamaior.pl. W przypadku zamówień towarów niezawierających alkoholu Kupującym mogą być również osoby niepełnoletnie.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę sklep.ursamaior.pl lub e-mailowo na adres zamowienia@ursamaior.pl.
 2. Składanie zamówień możliwe jest po wcześniejszym założeniu przez Kupującego konta w systemie internetowym Sprzedającego na stronie sklep.ursamaior.pl. Umowa o prowadzenie konta zawierana jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje konto i tym samym rozwiązać umowę o jego prowadzenie.
 3. Dział sprzedaży internetowej pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach 10:00 – 16:00. Zamówienia składane w dni świąteczne będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia na wyroby zawierające alkohol mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które zaakceptowały oświadczenie o pełnoletności będące integralną częścią formularza zamówień dla takich towarów.
 5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który znajduje się na stronie sklep.ursamaior.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.
 6. Brak akceptacji oświadczenia o pełnoletności (w przypadku zamówień towarów zawierających alkohol), brak akceptacji regulaminu lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym w celu weryfikacji danych wprowadzonych przez Kupującego w formularzu zamówienia, w tym do weryfikacji oświadczeń będących integralną częścią tego formularza, w szczególności do weryfikacji oświadczenia dotyczącego pełnoletności i trzeźwości Kupującego, oraz deklaracji, że nie dokonuje on zakupu zmówionych produktów w celu ich odsprzedaży lub udostępnienia osobom, którym wg Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) zabrania się sprzedaży i podawania alkoholu.
 8. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Kupujący jest informowany osobnym mailem.
 10. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa kupna-sprzedaży nie zostaje zawarta.
 11. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 2 dni roboczych od chwili jego złożenia należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Umowa kupna-sprzedaży towaru zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 13. Umowa kupna-sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która zostanie dołączona do przesyłki albo przesłana e-mailem.
 14. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne wyłącznie, jeżeli ma miejsce sytuacja opisana w punkcie poniżej.
 15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany e-mailowo lub telefonicznie o terminie dostępności tego towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Kupujący może zadecydować o:
  • oczekiwaniu na dostępność wszystkich pozycji zamówienia;
  • realizacji zamówienia w etapach;
  • anulowaniu całości zamówienia.
 16. Sprzedający może anulować zamówienie, jeżeli:
  • kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność;
  • z winy Kupującego nie było możliwe ustalenie szczegółów zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;
  • Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Kupujący odstąpił na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  • Sprzedający nie może uzyskać potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.
 17. W przypadku większych ilościowo zamówień Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji zamówienia od wpłaty zaliczki przez Kupującego, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.
 18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania wcześniejszych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przedpłata - przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto nr 64 1030 0019 0109 8530 0038 6971;
  • przelew bankowy lub karta kredytowa - za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 2. Sprzedający korzysta z serwisu Przelewy24.pl, który umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie należności za zakupy towarów za pomocą przelewów bankowych oraz kart płatniczych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Kupujący wyraża zgodę na doliczenie do kwoty zamówienia ewentualnych opłat dodatkowych związanych z wybraną przez siebie formą płatności, o wysokości których będzie informowany stosownymi komunikatami na stronie sklepu przed złożeniem zamówienia.

 

Odbiór towarów i dostawa

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie realizować jak najszybciej. Gdyby z jakichkolwiek powodów wysyłka miała się opóźnić, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.
 2. Koszty wysyłki za granicę wyceniane są indywidualnie.
 3. Sprzedający stara się korzystać z opakowań z odzysku, np. pudełek kartonowych po innych przedmiotach. Sprzedający ogranicza do minimum ilość używanej folii stretch, folii babelkowej, siatek foliowych, styropianu, wypełniaczy piankowych, itd.
 4. Całkowity czas realizacji zamówienia = czas realizacji + czas dostawy. Maksymalny, całkowity czas realizacji zamówienia w zależności od rodzaju dostawy wynosi:
  • InPost – 2 dni robocze
  • Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego – 2 dni robocze
 5. W przypadku zamówienia wyrobów zawierających alkohol Kupujący odbiera wyroby w sklepie Ursa Maior, Uherce Mineralne 122A lub zleca odbiór pełnomocnikowi działającemu w jego imieniu.
 6. Kupujący może odebrać wyroby za pośrednictwem innej, upoważnionej przez niego osoby (Pełnomocnik). Pełnomocnikiem upoważnionym do odbioru w imieniu Kupującego może być przedstawiciel firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedającym lub inna pełnoletnia osoba lub przedstawiciel firmy (podmiotu gospodarczego), która odbierze zamówiony towar od Sprzedającego i dostarczy go do wskazanego przez Kupującego w treści zamówienia miejsca dostawy. W przypadku odbioru zamówionych towarów przez pełnomocnika – Kupujący po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do wskazania Sprzedającemu osoby/podmiotu któremu udziela pełnomocnictwa.
 7. Koszty usługi odbioru wyrobów Sprzedającego przez Pełnomocnika będącego firmą kurierską współpracującą ze Sprzedającym które Kupujący ponosi, są podawane na witrynie przy składaniu Zamówienia. Koszty odbioru towarów przez osobę trzecią wskazaną przez Kupującego lub przedstawiciela wskazanej przez niego firmy (podmiotu gospodarczego) ustala Kupujący z tymi osobami, z wyłączeniem Sprzedającego.
 8. Koszty przygotowania paczek do odbioru i transportu przez pełnomocnika kupującego, w tym kuriera ponosi Kupujący. Koszty te są uwidocznione w punkcie 3 działu dostawa w menu głównym sklepu internetowego.
 9. Zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru towaru za pośrednictwem pełnomocnika – tj. firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedającym, osoby trzeciej lub przedstawiciela innego podmiotu gospodarczego – Kupujący oświadcza, że upoważnia te osoby – udziela im pełnomocnictwa do odbioru towaru w jego imieniu.
 10. W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany towar jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki.
 11. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie powyżej, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 12. Sprzedający jest uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej wyroby alkoholowe, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz ma obowiązek odmówić wydania towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru.

 

Karta mecenasa

 1. Sprzedawca oferuje Kupującym fizyczne Karty Mecenasa po spełnieniu przez Kupujących warunków wskazanych w kolejnych punktach.
 2. Kupujący po przekroczeniu kwoty 2000 zł łącznej wartości wszystkich zakupów dokonanych od 2013 roku w Sklepie internetowym Sprzedawcy otrzyma Kartę Mecenasa z unikalnym kodem, który uprawnia do darmowej dostawy produktów zakupionych przez tego Kupującego w kolejnych zamówieniach w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 3. Wskazany próg kwotowy obejmuje wyłącznie zamówienia opłacone.
 4. Karty Mecenasa wprowadza się od dnia 12 listopada 2021 roku. Klienci, którzy przekroczyli próg kwotowy przed tym terminem, otrzymają Kartę Mecenasa podczas dokonywania najbliższych zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 5. Darmowa dostawa zostanie aktywowana podczas kolejnych zamówień po zaznaczeniu przez uprawnionego Kupującego opcji "Mam kupon rabatowy" oraz wprowadzeniu unikalnego kodu z Karty Mecenasa w wyświetlonym polu na kod i kliknięciu przycisku "Użyj" każdorazowo przed potwierdzeniem zamówienia.
 6. Karty Mecenasa są przeznaczone wylącznie dla klientów indywidualnych. Oferta nie jest skierowana do firm, które zajmują się dalszą odsprzedażą produktów Sprzedawcy.

 

Odstąpienie od umowy zakupu

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą towar w celach nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, może zrezygnować z towaru kupionego od Sprzedającego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie sklep.ursamaior.pl/odstapienie.
 3. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia drogą e-mailową.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Odstąpienie od umowy i zwrót towaru nie jest możliwy, gdy towar został zniszczony lub nastąpiło zmniejszenie wartości towaru z powodu korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (tzw. prawo do namysłu), oraz w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, z których ze względu na ofertę sklepu Sprzedającego istotne są w szczególności sytuacje, gdy:
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawarto umowę o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawarto umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwracany towar należy odsyłać z wyraźną adnotacją "odstąpienie od umowy zakupu" na adres: Ursa Maior Sp. z o.o., Uherce Mineralne 122A, 38-623 Uherce Mineralne.
 7. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
 8. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób płatności. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 9. Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu i sprawdzeniu stanu towaru przez Sprzedającego.

 

Zwroty i reklamacje (rękojmia)

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne powinien, po powiadomieniu drogą e-mailową lub telefoniczną, odesłać go na adres: Ursa Maior Sp. z o.o., Uherce Mineralne 122A, 38-623 Uherce Mineralne.
 2. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Jeśli wady towaru okażą się istotne, towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie towary do wyboru. Kupujący ma prawo wyboru żądania.
 4. W przypadku stwierdzenia, że zwracany towar nie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu towaru poniesie Kupujący.
 5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 2 lat.
 6. Roszczenia Kupującego związane z reklamację ulegną przedawnieniu po upływie 1 roku od zauważenia wady w otrzymanym towarze.

 

Opinie

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Newsletter i promocje

 1. Sprzedający poinformuje Kupującego e-mailowo o możliwości subskrypcji newslettera pod adresem sklep.ursamaior.pl/newsletter oferującego subskrybentom m.in. aktualne promocje w sklepie, w tym dostępne tylko po podaniu kodu rabatowego.
 2. Kupujący może skorzystać z oferty promocyjnej publikowanej w newsletterze tylko po wcześniejszym zapisaniu się na listę subskrybentów newslettera.
 3. Umowa subskrypcji newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Kupujący może korzystać z oferty sklepu bez subskrypcji newslettera, może również w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia są przetwarzane przez Ursa Maior Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia, wyłącznie w zakresie do tego celu niezbędnym – zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz.U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Polityka plików cookies

 1. Pliki "cookies" (tzw. ciasteczka) używane na stronie sklep.ursamaior.pl pozwalają na dostosowanie zawartości strony do potrzeb użytkownika, a także na zbieranie informacji statystycznych na temat odwiedzających.
 2. Strona sklep.ursamaior.pl używa zarówno sesyjnych plików "cookie", czyli takich, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony sklepu oraz stałych plików "cookie", czyli takich, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików "cookie" w swojej przeglądarce mając świadomość, że wyłączenie plików "cookie" pochodzących ze strony sklep.ursamaior.pl może spowodować nieprawidłowe działanie strony.
 4. Aby złożyć zamówienie na stronie sklep.ursamaior.pl niezbędne jest włączenie obsługi plików "cookies" w przeglądarce użytkownika.

 

Postanowienia końcowe

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego:
  • przeglądarka internetowa - np. zgodna z MSIE >6.0, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
  • dowolne konto poczty e-mail nieblokujące żadnych wiadomości pochodzących z serwera @ursamaior.pl
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień w sklepie internetowym Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Konsument może skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumenta, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, stałego polubownego sądu konsumenckiego lub z mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl